Scientologická církev v USA

Vlajka - USA


Po dvou letech podrobného zkoumání nebývalého rozsahu a hloubky, které zahrnovalo aktivity scientologie po celém světě a po posouzení každého jednotlivého tvrzení, vyřčeného odpadlíky nebo jinými kritiky církve, vydal americký federální daňový úřad IRS (Internal Revenue Service) dne 1. října 1993 výnosy, kterými přiznal Mezinárodní scientologické církvi, mateřské církvi scientologického náboženství, statut náboženské a charitativní organizace osvobozené od daní, přičemž tento statut získalo také dalších 150 přidružených církevních a misionářských organizací a organizací zaměřených na zlepšování společnosti. Všechny představují organizace spojené se scientologií v USA a také mnoho subjektů působících mimo území Spojených států. Po tomto náročném přezkoumání, na které dohlíželi nejvyšší vládní činitelé, do jejichž kompetence spadají organizace osvobozené od daní, IRS rozhodla, že účely Scientologické církve

jsou čistě náboženské a charitativní.

Ve svém příznivém rozhodnutí, kterým osvobodila scientologii od daní, IRS nevyhnutelně dospěla k závěru, že: 1) scientologie je bona fide* náboženství, 2) organizace Scientologické církve a s nimi spojené charitativní a vzdělávací organizace sledují výhradně uznávané náboženské cíle, 3) organizace Scientologické církve a s nimi spojené charitativní a vzdělávací organizace působí ve veřejném zájmu a nikoli v zájmu soukromých osob, 4) žádná část z čistých příjmů těchto organizací Scientologické církve a s nimi spojených charitativních a vzdělávacích organizací neslouží ku prospěchu soukromých osob nebo necharitativních subjektů.

IRS dospěla ke svému uváženému a bezvýhradnému rozhodnutí osvobodit církev od daní až po nejrozsáhlejším a nejdetailnějším přezkoumání ve své historii.

Ve skutečnosti bylo toto přezkoumání tak rozsáhlé, že správní záznamy z tohoto řízení, naskládané na sebe, by byly vysoké zhruba 3,5 metru. Rozsáhlé šetření provedené IRS zahrnovalo bezpočet dotazů ohledně korporátního a finančního uspořádání, církevní hierarchie Scientologické církve, náboženských služeb poskytovaných členům církve, organizace, správy a řízení jednotlivých církevních organizací, přijímání a vyplácení příspěvků, náhrad pro vedoucí a další jiné pracovníky církve a mnoho dalších záležitostí.

Toto přezkoumání také zahrnovalo kontrolu účetních rozvah, bankovních výpisů, zrušených šeků a podobných finančních informací. IRS neuspokojily pouhé odpovědi na specifické otázky – přímo v prostorách mnoha scientologických organizací provedl inspekce a zkoumání, přičemž prošel stovky krabic jejich finančních záznamů a důkladně prozkoumal jejich aktivity. Všechny předměty zájmu IRS byly tímto rozsáhlým a přísným přezkumem plně uspokojeny. Jinak by k osvobození církve od daní nikdy nedošlo.

IRS se věnovala také zvláštnímu přezkoumání detailů ohledně církevních praktik pro získávání finančních prostředků, ať už jde o získávání nových stoupenců nebo o vnitřní směrnice týkající se příspěvků na služby. IRS potvrdil, že by nedospěl k příznivým rozhodnutím, pokud by zjistil, že (i) církev nepřípustně slouží soukromým zájmům, nebo že (ii) jedná v rozporu se základními cíli veřejných zájmů. Mezi rozhodnutí IRS patřilo mimo jiné zjištění, že Scientologická církev splňuje definici církve stejně tak jako definici charitativní náboženské organizace.

Ve Spojených státech je scientologie oficiálně uznána jako náboženství celou vládou Spojených států. Duchovní Scientologické církve jsou oprávněni k získání statutu duchovního imigranta od Ministerstva zahraničních věcí USA a od Imigrační a naturalizační služby (pozn.: obdoba české cizinecké policie), a to na základě zjištění těchto vládních úřadů, že scientologie je bona fide náboženství. Jak zmínilo Ministerstvo zahraničních věcí USA v roce 1996 ve svých záznamech, které byly veřejně publikovány ve shodě se Zákonem o svobodném přístupu k informacím, postoj vlády Spojených států je, že Scientologická církev je církví ve stejné míře „jako katolická církev či jakákoli jiná běžně uznávaná církev“.

Každoroční Zpráva o stavu lidských práv Ministerstva zahraničních věcí USA vyjadřuje znepokojení nad jakoukoli diskriminací scientologického náboženství kdekoli ve světě. Ministerstvo zahraničních věcí USA vyjadřovalo znepokojení nad náboženskou diskriminací vůči scientologickému náboženství a scientologům v jistých evropských zemích ve svých zprávách o stavu lidských práv během posledních 12 let.


* „Bona fide“ znamená v dobré víře. Termín používaný především v otázkách postavení náboženských společností a státu. Pokud je tedy Scientologická církev přijímána jako náboženství „bona fide“, předpokládá se, že vznikla skutečně jako náboženská aktivita, že vznikla s dobrými úmysly, poctivě.


Kopie uznání:

Uznání Scientologie - USA