Scientologická církev v Itálii

Vlajka - Itálie


Scientologická církev v Itálii byla uznána jako náboženství v mnoha soudních i správních rozhodnutích a je všeobecně v této zemi pokládaná za náboženství.

Nejvýznamnější asi je, že italský Nejvyšší soud opakovaně potvrdil náboženskou povahu scientologie. Rozhodnutí tohoto soudu z roku 1997, které se týkalo scientologie, je dnes uznáváno jako přední evropský právní precedens co se týče definice náboženství.

Soud důkladně analyzoval kritéria, která by měla určovat náboženství, a rozhodl, že scientologie je bona fide* náboženství, jehož aktivity jsou „bez výjimky charakteristické pro všechna náboženská hnutí“. Při tomto soudním sporu soud zamítl definici náboženství, kterou dříve v tomto případě použil odvolací soud, jelikož tato definice vycházela ze židovsko-křesťanské nauky: „systém doktrín, jejichž středem je předpoklad existence Nejvyšší bytosti, která má přímý vztah s člověkem a které se člověk musí podřizovat a uctívat ji“. Soud rozhodl, že „taková definice náboženství je neúplná, jelikož je vyvozena – jak sama tvrdí – výhradně z náboženství vycházejících z Bible, a proto je z mnoha pohledů nezákonná. Je založena na filozofických a sociálně historických domněnkách, které jsou nesprávné“. Nejvyšší soud navíc poznamenal, že nižší soud také chyboval v tom, že definice jím použitá na vyloučení scientologie z okruhu náboženství z něj vylučuje také buddhismus, taoismus či jakákoli jiná „polyteistická, šamanistická či animistická náboženství“.

Nejvyšší italský soud rozhodl ve prospěch scientologie také v říjnu 2000 v případě týkajícím se daňové povinnosti Scientologické církve v Miláně, ve kterém odkazoval a opíral se o „velké a v této době již převažující“ množství právních pramenů, uznávajících scientologii jako náboženství.

Nejvyšší soud opět kritizoval nižší soud, jelikož ten při svém rozhodování nebral v úvahu, že Scientologická církev je plně osvobozena od daní ve Spojených státech a jako náboženství jí uznalo mnoho religionistů. Nejvyšší soud také podotkl, že scientologie je za náboženskou organizaci pokládána nejenom v anglicky mluvících zemích, ale také v dalších zemích Evropského společenství.

V prosinci 1997 uznaly náboženskou povahu scientologie také výkonné orgány vlády, když ministr financí osvobodil organizace Scientologické církve od daňových předpisů a výměrů a klasifikoval je jako „náboženské a neziskové organizace“. Jak konstatuje ministerský výnos, „jediným cílem církve je podpora a rozšiřování scientologického náboženství“.

To představuje další výkonný orgán státu Evropské unie, který rozhodl, že Scientologická církev naplňuje náboženský účel, jak určuje článek 3.2. Zákona o náboženské svobodě.


* „Bona fide“ znamená v dobré víře. Termín používaný především v otázkách postavení náboženských společností a státu. Pokud je tedy Scientologická církev přijímána jako náboženství „bona fide“, předpokládá se, že vznikla skutečně jako náboženská aktivita, že vznikla s dobrými úmysly, poctivě.


Kopie uznání:

Uznání Scientologie - Itálie