Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva

a Evropské komise pro lidská práva ohledně uznání

bona fide* scientologického náboženství

Vlajka - Evropská unie


Evropský soud pro lidská práva dospěl 5. dubna 2007 k jednomyslnému zlomovému rozhodnutí ve prospěch scientologického náboženství, kterým potvrdil náboženskou svobodu scientologů a jejich náboženských společností ve všech 47 zemích, které podepsaly a ratifikovaly Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod (ECHR), přijatou Radou Evropy v roce 1950. Svým rozhodnutím ve prospěch Scientologické církve soud tak znovu potvrdil a zdůraznil závazek, k jehož dodržování se Ruská federace přihlásila, totiž právo na náboženskou svobodu nejen pro scientology, ale pro příslušníky všech náboženství v celé Evropě.

Soud pro lidská práva zvrátil v případu s názvem Scientologická církev vs. Rusko (žádost č. 18147/02) zamítnutí moskevského magistrátu zaregistrovat Scientologickou církev v Moskvě jako náboženskou organizaci. K pozadí věci: Scientologická církev v Moskvě byla oficiálně zaregistrována jako náboženské společenství v roce 1994, nicméně poté jí byla zamítnuta opětovná registrace na základě zákona z roku 1997, omezujícího registrování náboženských organizací, a to navzdory několika soudních rozhodnutí, která konstatovala, že církev je plně způsobilá k registraci podle tohoto zákona.

Soud shledal, že:

„Důvody uplatněné moskevským právním odborem, podpořené moskevskými soudy, k zamítnutí opětovné registrace organizace, neměly žádný právní základ; lze dovodit, že moskevské orgány svým zamítnutím registrace Scientologické církve v Moskvě nejednaly v dobré víře a zanedbaly svoji povinnost neutrality a nestrannosti ve vztahu k náboženskému společenství žadatele. Ve světle předchozích skutečností se soud domnívá, že zásah do práv žadatele k uplatňování náboženské svobody a sdružování nebyl odůvodněný. Došlo tedy k porušení článku 11 Úmluvy v jeho interpretaci s ohledem na článek 9.“

Výsledek tohoto soudního řízení je mimořádně významný, neboť potvrzuje, že Evropský soud pro lidská práva považuje Scientologickou církev, stejně jako ostatní náboženství v rámci Evropského společenství, za bona fide náboženskou organizaci, požívající stejných práv dle Evropské úmluvy o lidských právech jako kterákoli jiná náboženská organizace, na kterou se Úmluva vztahuje.

Tento případ není první, kdy štrasburské orgány uznaly právo některé ze scientologických církví k uplatňování svých práv na náboženskou svobodu jak za církev samu, tak i v zastoupení svých členů. Scientologická církev se již dříve objevila před Evropskou komisí pro lidská práva v případu, kdy bylo rozhodnuto, že jedna z církví má právo zastupovat své členy při uplatňování jejich náboženských práv dle článku 9. Viz X a Scientologická církev vs. Švédsko (16 DR 109 [Ecom HR 1979]). Komise dospěla k závěru, že Scientologická církev je „církevní subjekt způsobilý mít a uplatňovat práva obsažená v článku 9(1) Úmluvy jedná-li svým jménem jako zástupce svých členů.” Toto obsahuje i implicitní závěr, že Scientologie je bona fide náboženstvím.

Případ Scientologická církev v Moskvě vs. Rusko znovu důrazně potvrzuje a definitivně dokazuje to, co experti na lidská práva, akademici a soudy mnoha zemí již zjistili: totiž, že scientologie je bona fide náboženství a scientologická církev je „náboženské společenství“, oprávněné požívat stejnou šíři lidských práv a náboženských svobod, jaká jsou přiznávána obdobným organizacím. Jakýkoli pokus vlád chovat se k některé ze scientologických církví odlišně, neobstojí před pečlivým přezkoumáním.

Případ Scientologická církev v Moskvě vs. Rusko představuje zlomové rozhodnutí, které ovlivní svobodu náboženství v celé Evropě, neboť toto rozhodnutí bude mít dopad na náboženská práva ve všech státech podléhajících rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva.


* „Bona fide“ znamená v dobré víře. Termín používaný především v otázkách postavení náboženských společností a státu. Pokud je tedy Scientologická církev přijímána jako náboženství „bona fide“, předpokládá se, že vznikla skutečně jako náboženská aktivita, že vznikla s dobrými úmysly, poctivě.