Scientologická církev v Austrálii a Oceánii

Vlajka - Austrálie


Scientologická církev je plně uznána jako bona fide* náboženství charitativní náboženská organizace dle australských zákonů. V říjnu 1983 rozhodl australský Vrchní soud, že scientologie je náboženství a „závěr, že [církev] je náboženská instituce oprávněna k osvobození od daní, je nezvratný“. Vrchní soud dospěl k tomuto závěru na základě posouzení definice náboženství, která zahrnovala učení všech vyznání, jimž je všeobecně přiznáván statut náboženství. Šlo o rozšíření předchozí definice náboženství používané v anglickém právu, která omezovala religiozitu pouze na úzký židovsko-křesťanský koncept, čímž vylučovala většinu věřících na celém světě.

Rozhodnutí Vrchního soudu je nyní pokládáno za originální a silné rozhodnutí ohledně definice náboženství a osvobození od daní v Austrálii. Ve skutečnosti dokument nazvaný Zkoumání definice charitativních a obdobných organizací, který byl sestaven australskou vládou, považuje tento případ za „nejvýznamnější australskou předlohu pro posouzení otázky, jaké jsou hlavní znaky náboženství… Vrchní soud shledal, že scientologie je náboženství. Případ Scientologie představuje nejlepší objasnění současného přístupu k významu pojmu náboženství…“.

Tento soudní případ je mezinárodně uznáván jako přední vzorový spor ohledně náboženství. V únoru roku 2005 vynesli lordi - členové Nejvyššího odvolacího soudu v Anglii rozhodnutí na návrh jedné strany v případu Ministr školství a zaměstnanosti a další (žalovaní) versus Williamson (odvolatel) a další. V něm soud odkazoval na rozhodnutí australského Vrchního soudu ohledně Scientologie jako na „osvětlující“ případ týkající se definice náboženství, přičemž poznamenal, že „trend úřední moci (což ve věku zvyšujícího se podílu multikulturních společností a respektování lidských práv není překvapivé) směřuje k „novějšímu, rozsáhlejšímu výkladu“ náboženství (soudci Wilson a Deane, případ Církve nové víry [což je případ Scientologické církve], strana 174, komentář k podobnému trendu v právním řádu Spojených států amerických)“.


Vlajka - Nový Zéland


Novozélandské Ministerstvo financí dne 24. prosince 2002 souhlasilo a přijalo odůvodnění rozhodnutí australského Vrchního soudu ohledně scientologie a uznalo organizaci Scientologické církve v Aucklandu jako charitativní náboženskou společnost. Uznalo také, že scientologie je náboženství působící pro blaho veřejnosti. Vláda rozhodla, že Scientologická církev „splňuje požadavek být svou podstatou výhradně charitativní tím, že šíří náboženství“ a dále „splňuje požadavek působení pro veřejné blaho“.


* „Bona fide“ znamená v dobré víře. Termín používaný především v otázkách postavení náboženských společností a státu. Pokud je tedy Scientologická církev přijímána jako náboženství „bona fide“, předpokládá se, že vznikla skutečně jako náboženská aktivita, že vznikla s dobrými úmysly, poctivě.